Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP, với mức tăng này chắc chắn sẽ có tác động đến việc xây dựng bảng giá đất của các tỉnh, thành phố và có thể sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2015. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị cần hết sức cân nhắc khi ban hành bảng giá đất cho phù hợp với tình hình giá đất trên thị trường ở từng địa phương. Nếu bảng giá đất cao, không phù hợp thực tế sẽ dẫn đến việc các hộ gia đình, cá nhân khi làm thủ tục xin hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trước đó.

Khi mức nộp tiền sử dụng đất cao hơn trước, nhiều hộ gia đình, cá nhân sẽ không có đủ khả năng tài chính và như vậy có thể dẫn đến các giao dịch bằng giấy tay, phát sinh thị trường ngầm làm giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản, có thể phát sinh những tranh chấp trong xã hội và làm giảm nguồn thu ngân sách

Đ.Thắng