Để hoàn thành kế hoạch trên, UBND TP giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất, dự án được TP giao, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đấu giá; chịu trách nhiệm trước UBND TP về kết quả thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của mình…

Bên cạnh đó, hàng quý, các quận, huyện, thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất cũng như kinh phí đã giải ngân từ Quỹ Phát triển đất TP hoặc nguồn vốn ngân sách ứng trước để thực hiện chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá…

N.Y.