Cụ thể, đối với các dự án đã được UBND TP phê duyệt giá đất cụ thể mà phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt và đang thực hiện việc giải phóng mặt bằng (GPMB) dở dang, thì tiếp tục thực hiện theo giá đất đã phê duyệt.

Khi thực hiện theo giá đất phê duyệt năm 2014, giá đất giao tái định cư và bán nhà ở tái định cư thực hiện theo giá đất xác định tại thời điểm năm 2014.

Đối với các dự án trong năm 2014 chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND TP Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, rà soát chính sách quy hoạch về giá đất, tình hình giá đất phổ biến trên thị trường tại khu vực...

N.Yến