Cụ thể, NHCSXH đã thực hiện cho vay theo cơ chế Ngân sách Nhà nước bố trí 50% nguồn vốn, tự huy động 50% nguồn vốn. 

Tuy nhiên, việc bố trí 50% vốn thực hiện từ nguồn NSNN thấp so với đề nghị của NHCSXH. 

Trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước bố trí cho NHCSXH để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 là 2.163 tỷ đồng, và đến nay,ngân sách nhà nước đã cấp cho NHCSXH là 1.163 tỷ đồng.

B.K.