Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, năm 2017, ngành Xây dựng sẽ phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37,5%; tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%, quy hoạch chi tiết 1/500 đạt khoảng 38%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4m² sàn/người…

Để đạt được những chỉ tiêu đó, Bộ Xây dựng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở.

Thanh Tuyền