Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, đối chiếu với kế hoạch thu sự nghiệp hằng năm (từ 2006-2011) tại Trung tâm TDTT, xác định cụ thể tài sản nào đã được đưa vào kế hoạch thu sự nghiệp theo Nghị định 43/2006 thì thực hiện thu, chi quyết toán theo quy định. Đối với đất, các tài sản cho thuê có thu tiền thuê đất, thuê tài sản ngoài kế hoạch hằng năm theo Nghị định 43/2006 nêu trên thì yêu cầu đơn vị thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Đối với các khoản tiền thu để ngoài sổ sách nếu có, yêu cầu nộp ngay vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan, báo cáo UBND TP Cần Thơ xử lý.

Với Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế nay là Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế (EFC), lãnh đạo UBND TP giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lập thủ tục thu hồi toàn bộ phần diện tích mà Trung tâm đã cho các cá nhân, tổ chức thuê, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất lập thủ tục thuê đất trình UBND TP quyết định cho thuê đất theo quy định và mức giá cho thuê sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Một phần của nhà thi đấu đa năng này cũng bị lãnh đạo Trung tâm TDTT Cần Thơ cho thuê.

Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra lại hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân được EFC cho thuê đất xây dựng cơ sở kinh doanh, xác định sự phù hợp với quy định. Trường hợp giấy phép xây dựng không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định thì tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan và báo cáo UBND TP xử lý theo quy định.

Trách nhiệm của EFC là phải nộp toàn bộ và đầy đủ số tiền thuê đất từ năm 2005 đến năm 2011 vào ngân sách theo thông báo của cơ quan thuế. Chấm dứt và tiến hành thanh lý các hợp đồng thuê đất, thuê mặt bằng đã ký kết với các cá nhân, đơn vị để bàn giao cho Sở TN&MT. Yêu cầu các cá nhân, tổ chức còn nợ tiền thuê đất, thuê mặt bằng phải trả đầy đủ cho đơn vị.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các tổ chức, đơn vị chậm nhất ngày 23/3 tới phải báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính để Sở này tổng hợp báo cáo UBND TP

Binh Huyền