Theo Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND, sau khi hoàn thành công trình (đối với từng tòa nhà hoặc toàn bộ các tòa nhà của dự án), trong thời hạn không quá 30 ngày, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường) các giấy tờ theo quy định.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trong vòng 30 ngày, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định và giấy chứng nhận cấp cho chủ đầu tư, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở.

Trường hợp chủ đầu tư thực hiện đồng thời việc chuẩn bị hồ sơ và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận và xử lý không quá 45 ngày làm việc.

N.Yến