Trong phiên làm việc buổi chiều, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Sau đó, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội đã biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Theo lịch làm việc, ngày mai (27-1), Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Huyền Chi