PV: Xin ông cho biết những mong mỏi của cá nhân ông và các đại biểu trong vấn đề xây dựng Đảng và làm trong sạch đội ngũ Đảng- một trong những vấn đề cấp thiết nhất hiện nay?

Ông Nguyễn Bắc Son: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Bởi những thành tựu đạt được trong 30 năm qua góp phần phát triển vị thế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. 6 nhóm vấn đề lớn cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội.

Các đại biểu chúng tôi rất đồng tình, nhất là việc thu hút mạnh mẽ các nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an ninh con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội; phát huy dân chủ trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Đặc biệt Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo cho Đảng ta luôn luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội.

Tất cả những năm vừa qua Đảng ta thực hiện thành công sứ mệnh này là vì Đảng ta luôn luôn quan tâm việc xây dựng chỉnh đốn Đảng như theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp bước đó, ta đã có nghị quyết số 12 Trung ương 4 của nhiệm kỳ khóa XI để nhấn mạnh hơn nữa trong tình hình hiện nay, đây là vấn đề cấp bách. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa và làm tốt những gì phần nghị quyết khóa XI chưa làm được. Chúng ta tin tưởng khóa XII sẽ làm được tốt để góp phần cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với nhân dân thường gọi Đảng ta.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

PV: Trước thềm Đại hội có nhiều đảng viên lão thành cho rằng, để xây dựng Đảng tốt hơn thì mình phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, ông bình luận gì về điều này?

Ông Nguyễn Bắc Son: Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Điều lệ của Đảng cũng ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân và chịu dưới sự kiểm soát của nhà nước và kiểm soát của nhân dân, tức kiểm soát về quyền lực, trong  đó có quyền lực của Đảng. Đảng là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, nhưng ngược lại Đảng cũng phải làm sao phục vụ, phục tùng lợi ích của nhân dân vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất và nhân dân sẽ là người giám sát Quốc hội, giám sát hoạt động của Đảng.

Như vậy có rất nhiều cơ chế, chúng ta có quyền và người dân có quyền giám sát nhưng phương châm chúng ta vẫn là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ngay trong Đại hội XII thì việc ứng cứ, đề cử của các đại biểu về nhân sự Đại hội đều được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy chế.

PV: Ông có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này được không, nhất là quy chế bầu cử vừa được Đại hội thông qua ngày hôm qua tại phiên họp trù bị?

Ông Nguyễn Bắc Son: Trong chương trình chính thức, có mục đề cử, ứng cử đó là quyền dân chủ của mọi người. Tức mỗi người có quyền đề cử, ứng cử, nhưng quyền ứng cử, đề cử đó lại được thực hiện trong quy chế bầu cử 244 vừa được Ban chấp hành Trung ương khóa XI thông qua và được Đại hội chấp nhận.

Như vậy quy chế 244 là quy chế bầu cử trong Đảng, được thực hiện ở Ban Chấp hành Trung ương trở xuống. Quy chế 244 được thực hiện trong quy trình Đại hội đảng các cấp, mà chúng ta vừa thông qua quy chế bầu cử và theo quy chế này, các đảng viên về dự Đại hội đều được thể hiện quyền dân chủ. Những nhân sự trong Ban chấp hành Trung ương khóa cũ, theo Quy chế bầu cử Đại hội XII, sẽ không ứng cử, không nhận đề cử và chỉ những nhân sự chưa tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa cũ mới có thể nhận và tự ứng cử tại Đại hội. Tuy nhiên, khi ra Đại hội thì Đại hội có quyền quyết định cao nhất. Điều đó thể hiện dân chủ tập trung, tức là dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng để bảo đảm dân chủ nhưng phải tập trung. Và quyền của Đại hội là quyền cao nhất.

Xin cám ơn ông!.

Huyền Chi