Ngày 31-10-2018, Bộ Công an đã ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều về Luật An ninh mạng. Hiện nay, toàn văn dự thảo này đang được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ban soạn thảo hiện vẫn đang tiếp nhận ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức, cơ quan trước khi hoàn thiện để trình Chính phủ thông qua. Được biết, để hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Mục tiêu xây dựng Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm:

Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định, tạo hành lang pháp lý về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi, bảo đảm trình tự, thủ tục trong thực tiễn thi hành.

Phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trước những nguy cơ đến từ không gian mạng; đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.     

Nâng cao tự chủ về an ninh mạng, hoàn thiện chính sách nghiên cứu, phát triển chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng.

Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Phạm Tấn