- Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương!

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương!

 - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội!

- Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc. Hưởng ứng và quán triệt sâu sắc lời dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” của Người, 67 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã phát động, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, lan rộng khắp mọi mặt của đời sống xã hội, mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên động lực to lớn và mang lại những hiệu quả rất thiết thực, cổ vũ, động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc 5 năm (2010-2015).

Với lực lượng Công an, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo và có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an, trong đó có phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng đã góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang; Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả, vì ANTQ, vì hạnh phúc nhân dân”, Đại hội thi đua “Vì ANTQ” lần thứ VII sẽ tập trung tổng kết, đánh giá thành tích đạt được trong 05 năm qua, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong giai đoạn 2015 - 2020.

PHẦN THỨ NHẤT

Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn

2010 - 2015

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”

Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 725/CT-TTg, ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều chỉ thị, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong CAND đã được hoàn thiện.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, từ đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã được tăng cường, củng cố và kiện toàn. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua đã được tiến hành tốt tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng.

Hằng năm, tại Hội nghị Công an toàn quốc, Bộ Công an đã tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời phát động thi đua, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá và khẩu hiệu hành động phù hợp cho toàn lực lượng CAND năm tiếp theo.

Các phong trào thi đua đều có chủ đề, nội dung, khẩu hiệu hành động phù hợp với tính chất đặc điểm của Công an từng đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong Công an. Nội dung thi đua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Vai trò của các cấp ủy và thủ trưởng đơn vị được tăng cường, không khí thi đua tự nguyện, phát triển sôi nổi, rộng khắp từ Bộ đến các đơn vị cơ sở. Nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, xuất hiện nhiều mô hình với tên gọi khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong phong trào thi đua đã chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Những tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích, được khen thưởng đều được tôn vinh, nêu gương, phổ biến nhân rộng trong đơn vị, tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Qua thực hiện các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác Công an. Nhiều cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ công tác ở vùng sâu, vùng xa, ở các lĩnh vực khó khăn, nguy hiểm, nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, vì sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp của phong trào thi đua, đã rất coi trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, động viên thúc đẩy phong trào thi đua. Công tác khen thưởng đã bám sát phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng tại chỗ, khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chiến đấu ở cơ sở.

II. Đánh giá kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015

Có thể khẳng định phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố, đến Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nổi lên các lĩnh vực sau đây:

1- Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia: Quán triệt quan điểm an ninh chủ động, lực lượng Công an đã làm tốt hơn công tác nắm tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, cả những vấn đề cơ bản, chiến lược, cả những vấn đề phức tạp về an ninh nổi lên. Với tinh thần chủ động, lực lượng Công an đã bám sát diễn biến các sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia trong và ngoài nước, kịp thời đánh giá, dự báo tình hình đề ra các chủ trương, quyết sách, nhất là sự điều chỉnh chính sách của các nước có liên quan đến lợi ích của Việt Nam. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các kế hoạch chống phá của bọn phản động trong và ngoài nước, các hội, nhóm bất hợp pháp, số chống đối cực đoan, quá khích trong tôn giáo, dân tộc, kiên quyết không để hình thành và công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập. Đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trên các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Chủ động đề xuất giải pháp đối phó với tình hình căng thẳng trên biển Đông và những diễn biến phức tạp lợi dụng tình hình biển Đông để gây rối trật tự xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, giải quyết ổn định tình hình tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các sự kiện quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam. 

2- Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đã tích cực chủ động phối hợp với các cấp, các ngành mở nhiều đợt phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm trên phạm vi toàn quốc; kết quả đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án năm sau cao hơn năm trước, ngày càng rút được nhiều kinh nghiệm qua khám phá các vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy…  Kết quả công tác điều tra khám phá các vụ án đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của lực lượng Công an.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được đổi mới theo hướng cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực có liên quan đến nhân dân, như: quản lý hộ khẩu, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý, cải tạo can, phạm nhân, công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy… đã tạo được những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. 

3- Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học kỹ thuật. Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn chặt chẽ với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”... Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, luôn được chú trọng, thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước; mở các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đoàn thể quần chúng được đổi mới và có hiệu quả hơn. Cán bộ chiến sỹ Công an vững vàng, trung thành, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, tổ chức bộ máy đã tinh gọn một bước, kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ hơn. Số lượng các đơn vị, cá nhân được khen thưởng đông hơn; chỉ trong năm 2010-2015 đã có 26 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh, giữa thời bình máu của người chiến sỹ Công an vẫn đổ vì sự bình yên của đất nước và nhân dân. Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ, vi phạm kỷ luật năm sau giảm hơn năm trước.

Phong trào thi đua trong hậu cần, kỹ thuật có nhiều đổi mới, chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức phục vụ sang phương thức chủ động đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện nhiều dự án lớn để phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, đồng thời tích cực ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an. Kết quả là Trụ sở làm việc của các đơn vị Công an; trang bị phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu, học tập, chăm lo bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ được cải thiện rõ rệt.

4- Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong Công an đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng và có hiệu quả. Lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ ANTQ như: Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Nghị định số 06 của Chính phủ “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”. Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; trong đồng bào tôn giáo, dân tộc. Đã ký kết quy chế phối hợp công tác với nhiều Bộ, ban, ngành, cấp ủy tỉnh, thành phố. Qua đó đã tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện đã tổng kết và rút ra được nhiều bài học về phát huy vai trò quần chúng trong xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung, hình thức cùng phong trào thi đua sát với thực tiễn đời sống hàng ngày của đại bộ phận quần chúng, nhiều mô hình điển hình tiên tiến đã được phát động và nhân ra rộng rãi, từ đó nhân dân tự nguyện cung cấp hàng triệu nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh, trật tự...

Cùng với triển khai phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng CAND đã làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội góp phần dựng gần 4.500 nhà tình nghĩa cho các đối tượng thương binh, thân nhân liệt sỹ; phụng dưỡng 290 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng hàng trăm cây cầu, trường học, nhà văn hóa; tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 364 ngàn lượt đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; tổ chức hành quân dã ngoại, xung phong tình nguyện thực hiện gần 9.000 ngày công lao động giúp dân góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận thành tích và chiến công của lực lượng CAND, 05 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng cho các tập thể và cá nhân của Lực lượng CAND nhiều phần thưởng cao  quý: 02 Huân chương Sao vàng, 11 Huân chương Hồ Chí Minh, 32 Huân chương Độc lập, 158 Huân chương Quân công; 894 Huân chương Chiến công; 6.900 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, gần 7.000 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, có 119 lượt Công an địa phương, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 36 tập thể, 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 24 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 1.530 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”. Nhiều cá nhân được phong tặng Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú. Nhiều vận động viên đạt được thành tích cao trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Bộ Công an là một trong những đơn vị tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước, được các bộ, ngành trong khối thi đua các đơn vị Nội chính Trung ương suy tôn, 4 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong Khối. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2015) lực lượng CAND vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ tư; đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và của nhân dân dành cho lực lượng CAND. 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích, chiến công tiêu biểu trong 5 năm qua, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, trung thành, tận tuỵ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND Việt Nam.

Tại Đại hội này, chúng ta tôn vinh và tri ân các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ CAND tiêu biểu. Lực lượng CAND mãi mãi biết ơn và bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với các gia đình liệt sỹ, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ của đất nước.

Đại hội ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, các đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Những thành tích, chiến công của các đồng chí đã góp phần làm cho Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” càng thêm ý nghĩa, làm đẹp thêm những trang vàng lịch sử của lực lượng CAND Việt Nam.

Nhân dịp này, lực lượng CAND bày tỏ tình cảm, biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong nhiều năm qua đã giành nhiều tình cảm, chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

III. Từ kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong 5 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy và thủ trưởng Công an phải nhận thức rõ ý nghĩa và tác dụng thiết thực của công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó có kế hoạch, chương trình cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thi đua và khen thưởng. Thực tế cho thấy ở đơn vị nào lãnh đạo nhận thức đúng và quan tâm chỉ đạo thì ở đó có phong trào thi đua tốt, hiệu quả.

Hai là, nội dung phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phải năng động, có những hình thức mới của phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, tránh phô trương, hình thức, kém hiệu quả. Chú trọng công tác phát động, ký kết giao ước thi đua; phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, kịp thời để phong trào thi đua được nuôi dưỡng và phát triển sâu rộng.

Ba là, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có bản lĩnh vững vàng, kiến thức nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Hơn ai hết, những người làm công tác thi đua, khen thưởng phải là những người gương mẫu nhất về mọi lĩnh vực để thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhất là qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị điển hình tiên tiến, các cuộc giao lưu, trao đổi, tham quan, học hỏi… để những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những việc làm tốt được nhân ra rộng rãi…

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua

“Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông còn diễn biến phức tạp, khó lường. Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, các nước trong khu vực tác động trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ, lọt bí mật nhà nước ngày càng nghiêm trọng nếu không có giải pháp hữu hiệu. Những khó khăn về kinh tế - xã hội, bức xúc của người dân nếu không được quan tâm tập trung giải quyết, kẻ địch và những phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo, sẽ chuyển hóa thành vấn đề chính trị. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, các loại tệ nạn xã hội... vẫn là những mối quan tâm, bức xúc của toàn xã hội.

Trước tình hình đó phải tạo cho được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để khủng bố, phá hoại, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng trong mọi tình huống.

Để thực hiện mục tiêu trên, vấn đề quan trọng là phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo được chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Một là, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua, khen thưởng phải bám sát và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị: Tập trung thực hiện Nghị quyết TW8 (Khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 -2020.

Hai là, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cấp Công an phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó mà tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thi đua, khen thưởng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo phong trào thi đua ở mỗi đơn vị, địa phương. Gắn trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên là những hạt nhân cho phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động tự giác của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an. Để phong trào thi đua có hiệu quả trước hết các cấp ủy, Thủ trưởng Công an phải là những người gương mẫu nhất trong thực hiện để cán bộ, chiến sỹ noi theo.

Ba là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chấn chỉnh ngay những lệch lạc, hạn chế trong công tác khen thưởng như: Bệnh thành tích, khen không sát, không đúng tiêu chuẩn, đối tượng; tư tưởng bình quân, cào bằng trong khen thưởng. Phát hiện kịp thời những đơn vị, cá nhân có cách làm hay, kinh nghiệm tốt để phổ biến nhân ra rộng rãi. Các cơ quan thông tin báo chí cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và tuyên truyền về điển hình tiên tiến. Thủ trưởng các đơn vị cần xây dựng quy chế tạo thuận lợi cho các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài lực lượng Công an tiếp cận thông tin và tuyên truyền sâu rộng cho phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác thi đua, khen thưởng; từng bước tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa các hoạt động thi đua, khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp; xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VII là sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong Công an nhân dân. Đây là hoạt động thiết thực nhất kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là Đại hội ghi nhận công lao đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của toàn lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn khởi tự hào trước những thành tích và chiến công vẻ vang của toàn lực lượng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an kêu gọi cán bộ, chiến sỹ Công an quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công, thành tích hơn nữa, bảo đảm vững chắc ổn định chính trị và an ninh, trật tự của đất nước; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội.