Trong quá trình cách mạng, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chăm lo nuôi dưỡng của nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh thắng hai đế quốc đầu sỏ, làm nên những chiến công hiển hách trong thế kỷ XX; đồng thời, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một trong những yếu tố cơ bản, nền tảng, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Đó là vũ khí sắc bén, nguồn sức mạnh bảo đảm cho Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất của bản lĩnh con người. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nắm vững đường lối, phương pháp cách mạng của Đảng, nhờ đó mà phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.

Đúng như Lênin đã khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường, lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”.

Bản lĩnh chính trị không phải là một phẩm chất đạo đức riêng lẻ mà là tổng hợp biện chứng của nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ, nhiều thuộc tính vốn có của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, từ phẩm chất, năng lực chính trị, tinh thần, tâm lí, đạo đức, tư cách, khí chất quân nhân…, tạo nên trạng thái chính trị tinh thần bền vững, ổn định, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh trong mọi tình huống, luôn bám sát tình hình diễn biến phức tạp của hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi, thái độ; biết lựa chọn phương án tối ưu, đưa ra được quyết định kịp thời, chính xác và hiệu quả nhất.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do nhiều yếu tố tạo nên. Trong đó, yếu tố cơ bản hàng đầu, mang ý nghĩa quyết định là tính chính trị tư tưởng, tính khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo của nền tảng tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn chỉ ra rằng, phải có lý luận khoa học, cách mạng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng soi sáng dẫn đường, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới có cơ sở vững chắc, luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, vào thắng lợi cuối cùng.

Đó là kết quả của sự giác ngộ chính trị, thấm nhuần sâu sắc bản chất giai cấp công nhân; ý thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, sự dạn dày, gan góc, thông minh, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Biểu hiện rõ nhất về bản lĩnh chính trị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó mật thiết giữa hai lực lượng trung thành của Đảng, Nhà nước trong việc nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn đoàn kết, thống nhất; luôn được nhân dân tin tưởng, yêu mến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ; ở sự vững vàng, dày dạn thực tiễn chiến đấu, công tác, phong cách tư duy nhạy bén, sáng tạo với nhãn quan chính trị sắc sảo qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân và được thể hiện tập trung, thống nhất ở bản lĩnh chính trị của tập thể lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, cấp ủy Đảng các cấp, người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng.

Nhờ đó, chúng ta luôn bình tĩnh, tự tin, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, ra quyết định kịp thời, chính xác, ứng xử linh hoạt, mềm dẻo và hiệu quả trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, trước mọi tình huống quốc phòng - an ninh nhạy cảm; tránh được sai lầm, khuyết điểm.

Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ta ra đời cho đến nay chỉ rõ, trong lúc cách mạng gặp khó khăn, kể cả trong những thời điểm ngặt nghèo của lịch sử như quyết tâm “kéo pháo vào” trận địa, rồi lại quyết định “kéo pháo ra” để tiến chắc, chắc thắng trong trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 hoặc ý chí quyết đánh, biết đánh và quyết thắng của trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 hay quyết định “giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975 trước mùa mưa” cũng như sự bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo trong ứng xử linh hoạt, hiệu quả trước những hành động xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam…, đã thể hiện tầm tư duy chiến lược và nhãn quan chính trị sắc sảo, nhạy bén trong việc ra quyết định, thực hiện các quyết sách của Đảng ta.

Điều đó thể hiện rõ nhất bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, nhờ đó, hai lực lượng đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng “chung một chiến hào”, “cùng một mặt trận”, sát cánh kề vai cùng nhân dân làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và bảo vệ chế độ trước mọi nguy cơ, thách thức.

Nói cụ thể hơn, bản lĩnh chính trị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thể hiện rõ ở sự kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, là sự mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử đã được Đảng ta chỉ lối, dẫn đường.

Từ truyền thống xây dựng, chiến đấu, công tác và trưởng thành của hai lực lượng 70 năm qua, có thể khái quát bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân qua một số điểm nổi bật sau đây:

Một là, tận trung với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi kẻ thù, “bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và mọi ý đồ, hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ”.

Hai là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tư tưởng tiến công, kiên trì bám dân, bám đất, bám biển đảo, nắm chắc địch, cùng với nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Ba là, luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, sẵn sàng giúp bạn, chia sẻ khó khăn với bạn; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là xây đắp, vun trồng mối tình đoàn kết gắn bó với các nước trong khu vực, các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và ba nước Đông Dương, củng cố nền hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, diễn biến phức tạp; trong đó có những nguy cơ, thách thức trực tiếp đe dọa  nền hòa bình, sự ổn định chính trị và phát triển của nước ta. Điều đó đòi hỏi phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân...

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam