Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo, do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức ngày 16/10.

Trong 5 năm 2015 - 2020, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo tại Nam Định đã đạt được kết quả thiết thực, góp phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Qua đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh và đồng bào có đạo nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xác định vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho trên 4.620 lượt chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo. Nhờ đó, nhiều chức sắc thông qua các buổi giảng giáo lý đã lồng ghép tuyên truyền tới tín đồ về chính, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cương quyết đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; thực hiện nghiêm các quy định về sinh hoạt tôn giáo, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc...

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Nam Định đã xây dựng thành công 37 loại mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong các tôn giáo đang duy trì 9 loại mô hình ở hơn 1.600 cơ sở tôn giáo. Điển hình như: Mô hình “Tâm sáng hướng thiện”, “Chùa tinh tiến” tại 821/858 chùa; mô hình “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” tại 187/206 giáo xứ, 607/716 giáo họ.

Các mô hình được xây dựng dựa trên yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn, đặc điểm từng tôn giáo. Bên cạnh việc tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng bào các tôn giáo tỉnh Nam Định tích cực góp sức xây dựng quê hương, đất nước; đã hiến, tặng hơn 32.360m2 đất thổ cư, thổ canh và hơn 400 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm. Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các chức sắc tôn giáo đã quyên góp được trên 30 tỷ đồng, xây mới 376 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tặng cho gia đình nghèo không phân biệt tôn giáo...

 Thời gian tới, tỉnh Nam Định, cơ quan chức năng địa phương quán triệt, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nam Định tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tôn giáo, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng trong các hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật. Cùng với đó, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp vận động quần chúng, tín đồ với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, địa bàn, khu vực dân cư; xây dựng mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Nam Định cần linh hoạt, kết hợp giữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhằm thu hút, tập hợp đông đảo quần chúng, tín đồ tham gia.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo hãy nêu cao tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào cách mạng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương...

Dịp này, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tặng Bằng khen, Giấy khen 61 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vũ Văn Đạt