Theo đó, Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách công tác nội chính; Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Công an Thành phố; các Phó Trưởng ban gồm: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Giám đốc Công an Thành phố phụ trách công tác phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 27 ủy viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Hội của Thành phố.

Lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra trấn áp tội phạm.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 138/TP cũng như cơ quan thường trực và giúp việc, việc cử nhân sự cụ thể tham gia Ban Chỉ đạo 138/TP.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (27/5/2020), thay thế cho Quyết định số 6567/QĐ-UBND ngày 25/12/2012; Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 và Quyết định số 6789/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố liên quan đến việc sáp nhập, đổi tên và kiện toàn nhân sự của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo 138/TP báo cáo bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).


Phú Lữ