Hội thảo là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò to lớn của Người đối với sự ra đời và tổ chức, hoạt động của Mặt trận Việt Nam.

Hội thảo cũng đã sáng tỏ hơn nữa những tư tưởng cốt lõi nhất của Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất, vai trò, ý nghĩa to lớn của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng Việt Nam.       
Hải Châu