Theo đó, 6 đạo sắc phong đang được lưu giữ tại Đình Hoàng được công nhận, bao gồm: Sắc phong cho Đông Chinh Phổ Huệ Phù Vận Ứng Chế Đại Vương, năm Cảnh Hưng 44 (1783); Sắc phong cho Tả Minh Hiến công chúa Tôn Thần, năm Khải Định 9 (1924); Sắc phong cho Hữu Minh Đạo Phu Nhân Tôn Thần năm 1924; Sắc phong cho Đông Chinh Tôn Thần năm 1924; Sắc phong cho Đông Chinh Hộ Quốc Phù Vận Ứng Chế Linh Tả Đại Vương năm 1783; Sắc phong cho Đông Chinh Phổ Huệ Chiêu Tài Hộ Quốc Phù Vận Đại Vương năm 1783. 

Tất cả các đạo sắc phong này đều là bản gốc, viết bằng chữ Hán Nôm, trên chất liệu giấy dó. Cơ sở thờ tự Đình Hoàng có trách nhiệm xây dựng phương án bảo quản an toàn, khoa học, bảo vệ giá trị nguyên gốc các đạo sắc phong theo quy định.

N.H.