Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp trong ngành thực hiện được các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện cho phép các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TT&TT được tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Nhóm này bao gồm các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, ứng dụng CNTT, công nghiệp ICT, phát thanh truyền hình, báo chí... 

Các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp này sẽ được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, đặc biệt là các trường hợp cần thiết phải ra/vào khu vực bị cách ly, phong toả để ứng cứu sự cố về hệ thống thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc. 

Đặc biệt, Bộ TT&TT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên, bổ sung kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị trong lĩnh vực TT&TT, đặc biệt là các cơ quan báo chí, các đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, cơ sở phát thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. 

Trước đó, Bộ TT&TT cũng đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin-truyền thông và báo chí.

Hùng Quân