Hai tên nọ tới cướp một khách sạn. Tên thứ nhất nói: "Tao nghe tiếng còi báo động. Nhảy!".

Tên thứ hai bảo: "Nhưng bọn mình đang ở tầng 13!".

Tên thứ nhất hét trả: "Giờ không phải lúc mê tín!"