16h30 ngày 19/4, ti xã Thượng Vc, huyn Chương M (tnh Hà Tây), do va chm ny sinh mâu thun bt phát gia anh Đặng Văn Tiến, 46 tui (b Đặng Văn Tun, 19 tui) vi anh Cao Đình Hi, 29 tui (đều xã Thượng Vc), Tun cùng Đặng Văn Tu, 19 tui, Cao Văn Tun, 18 tui đã dùng dao, kiếm t to, đâm đánh anh Hi b thương nng và chết khi được đưa đi cp cu. Các phòng nghip v ca Công an tnh và Công an huyn Chương M đã t chc khám nghim, điu tra và bt Đặng Văn Tu, đang truy bt Cao Văn Tun và Đặng Văn Tun để x