Trong đó, gồm các xe: Honda BKS: 29P1 - 595.98, số khung: 129519, số máy: 6129550; Honda BKS: 29S1 - 740.79, số khung: 400754, số máy: 0749880; Honda BKS: 29E1 - 361.05, số khung: 388693, số máy: 3188662; Honda - Airblabe (màu đỏ đen), BKS: 29E1 - 030.56, số khung: 039821; số máy: 0746974; Honda - Dream, BKS: 29K5 – 1255, số khung: 8156709, số máy: 8156709

Ai là chủ sở hữu các xe máy hợp pháp nêu trên, liên hệ theo số điện thoại: 0983.683.699 gặp đồng chí Nguyễn Kim Thành, cán bộ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.


PV