Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thi công tu bổ kè khu vực phía Nam hộ thành hào Kinh thành Huế để báo cáo tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL và Bộ Xây dựng về việc thống nhất cho phép trùng tu, tu bổ bờ kè hộ thành hào Kinh thành Huế.

Chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là không được hạ giải hoàn toàn di tích bờ kè hộ thành hào để làm mới, mà phải dựa trên nguyên tắc cơ bản của thiết kế. Đó là đoạn kè nào còn tốt thì sẽ bảo tồn nguyên trạng, các điểm hư hỏng nhỏ sẽ được tu bổ và hư hỏng nặng thì mới được hạ giải để tu bổ, phục hồi.

Anh Khoa