Trả lời: Theo Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in, Điều 25 quy định về khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy như sau: 1. Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo vớiỦy ban nhân dân cấp huyện. 2. Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện theo quy định sau đây: a) Cơsởdịch vụ photocopy gửi tờ khai qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tạiỦy bannhân dân cấp huyện; b) Tờ khai được lập thành 2 (hai) bản theo mẫu quy định. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định,Ủy bannhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Theo quy định tại điều 26 Nghị định 60/2014/NĐ-CP thì Cơ sở photocopy có những trách nhiệm sau đây: 1. Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 2. Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo. 3. Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. 4. Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật. 5. Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 6. Tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Thạc sỹ, luật sư Lê Việt Nga (Công ty Luật Số 5 – Quốc gia)