Theo đó, những nội dung thông báo, niêm yết công khai gồm:

a) Địa chỉ cơ quan, email, địa chỉ cổng thông tin điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

b) Danh mục các thủ tục hành chính, nội dung các thủ tục hành chính (bao gồm trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

c) Danh  mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

d) Danh mục các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

đ) Phí, lệ phí theo quy định.

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh khác theo quy định. Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương