Luật quy định giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không bao gồm thông tin về nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, thông tin về ngành nghề kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự khai và lưu trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chủ động tiến hành hoạt động kinh doanh mới ngay khi có đủ điều kiện kinh doanh và sau đó thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để lưu vào hồ sơ doanh nghiệp.

Luật bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống tối đa không quá 3 ngày.

Luật cũng quy định hình thức và số lượng con dấu do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở đảm bảo con dấu có 2 nội dung tối thiểu là tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước. Đồng thời xác định rõ tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập.

Bên cạnh đó, cho phép các công ty linh hoạt hơn trong lựa chọn mô hình tổ chức quản trị, linh hoạt hơn trong việc quy định nguyên tắc quản trị cụ thể phù hợp thực tế của công ty như cho phép công ty cổ phần tự do lựa chọn hình thức tổ chức quản lý theo mô hình “đơn hội đồng” hoặc “đa hội đồng”, cho phép Điều lệ công ty quy định cụ thể trình tự, thủ tục triệu tập họp để ra quyết định trong công ty, giảm tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông để phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế và nhanh nhạy trong kinh doanh.

PV