Bộ Tài chính khẳng định việc quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) cao đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế là phù hợp với thông lệ quốc tế. Để tăng khung mức thuế BVMT đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế làm cơ sở điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể thì cần thực hiện sửa đổi Luật thuế BVMT hiện hành.

Do đó, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Bình Dương và sẽ xem xét về vấn đề này khi nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật thuế BVMT.

H.A