Báo cáo được tiến hành dựa trên phân tích ở 71 quốc gia đã nhận diện được các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và nêu bật được vai trò trọng yếu của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hiệu quả vượt trội.

Trong tổng số 71 nền kinh tế được phân tích, có 18 nền kinh tế  (chiếm khoảng ¼) được đánh giá là “đạt hiệu quả vượt trội”. 7 nền kinh tế đã tăng trưởng GDP bình quân đầu người hơn 3,5% trong vòng 50 năm, từ năm 1965 đến năm 2016. Các nền kinh tế này bao gồm: Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. 11 nền kinh tế khác có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn hơn, đạt mức 5% mỗi năm trong 20 năm kể từ năm 1996 đến 2016. Đó là: Azerbaijan, Belarus, Campuchia, Ethiopia, Ấn Độ, Kazakhstan, Lào, Myanmar, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam.

Cũng trong báo cáo, MGI đã chỉ ra 2 yếu tố then chốt tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc. Thứ nhất, các nền kinh tế vượt trội hơn có xu hướng phát triển một nghị trình hỗ trợ tăng trưởng cho các lĩnh vực công và lĩnh vực tư nhân nhằm thúc đẩy năng suất, thu nhập và nhu cầu. Thứ hai là vai trò nổi bật của các doanh nghiệp lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đầu người.

Báo cáo cũng ghi nhận rằng làn sóng tăng trưởng toàn cầu tiếp theo có thể được dẫn dắt bởi một nhóm các thị trường mới nổi vượt trội.H.Chi-L.Đan