Theo đó, Cục XTTM sẽ phối hợp với Amazon hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua nhiều hoạt động. Trong đó có việc Amazon sẽ hỗ trợ Cục XTTM và các tổ chức XTTM của Việt Nam mở gian hàng chung trên Amazon. 

Dự kiến, Cục XTTM sẽ thành lập một tài khoản bán hàng chung và lựa chọn một số doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp cùng sử dụng tài khoản này. Đây là cách thức giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội thực hành và rút kinh nghiệm trước khi tự đứng ra sử dụng tài khoản bán hàng độc lập của mình. Theo đó, mỗi gian hàng chung này sẽ là đại diện bán hàng cho hàng chục doanh nghiệp với hàng trăm sản phẩm.

Lưu Hiệp