Tính riêng lượng kiều hối chuyển về trong tháng 8-2016 tăng tới 14% so với tháng trước. 

Đáng chú ý, thay vì cất giữ hoặc đầu tư vào bất động sản thì hiện nay, phần lớn kiều hối đã được đưa vào đầu tư hoặc sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh.

H.A.