Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế để chuyển một số vụ thuộc Tổng cục Thuế hiện nay thành Cục (Cục Quản lý và cưỡng chế thuế; Cục Thanh tra, kiểm tra; Cục Quản lý kê khai thuế; Cục Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn), đảm bảo không làm tăng thêm biên chế.

Báo cáo Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính và biên chế ổn định của Tổng cục Thuế giai đoạn năm 2016 - 2020 để trình Ủy banThường vụ Quốc hội theo quy định.

H.A.