Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh biên giới tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tình hình ban hành các văn bản, quy định liên quan của tỉnh về vấn đề này (toàn bộ các văn bản, quy định liên quan do tỉnh ban hành từ năm 2013 đến nay, nếu có); nêu rõ thuận lợi, khó khăn, kết quả, hạn chế và nguyên nhân; các đề xuất, kiến nghị, giải pháp cần thực hiện, triển khai.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Báo cáo của UBND các tỉnh gửi về Bộ Công Thương trước ngày 1-3 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân Trân