Đồng thời, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 51.127 doanh nghiệp, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013; kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế 1.624.700 hồ sơ.

Kết quả, tổng số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra (truy thu, truy hoàn, phạt...) đạt trên 9,5 nghìn tỷ đồng, số tiền đã nộp NSNN trên 6,7 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 11/2014, Bộ Tài chính đã tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác chống thất thu cho ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

H.A.