Sở cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về tác hại, cách tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại. Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, nuôi giữ các loài này; khi bắt giữ được các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, tiến hành tiêu hủy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi trồng, kinh doanh, tiêu thụ các loài sinh vật ngoại lai theo quy định.

Khi phát hiện có phát tán sinh vật ngoại lai ra môi trường, cần báo ngay cho Sở NN&PTNT Hà Nội để có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt các loài thủy sinh vật ngoại lai theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học…

Nhật Uyên