Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 1-12-2017 của UBND TP Hà Nội về công tác thanh tra năm 2018.

Hà Nội Giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn

 Cụ thể, Sở Công Thương cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP và xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP.

 Công bố kết quả xác nhận này trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo tới Bộ Công Thương theo quy định; Tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP theo quy định.

 Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiếm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP Hà Nội; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Rà soát chặt chẽ hồ sơ thông báo, đăng ký khuyến mại của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và kiểm tra, giám sát, bướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về khuyến mại theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 5, Điểm i, Khoản 1, Điều 45, Khoản 1, Điều 47, Khoản 5, Điều 48 và các quy định khác tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ.

 Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của một số Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn TP…

Hải Châu