Trong điều kiện chung của nền kinh tế, BIDV đã bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo tỷ lệ cổ tức đã cam kết với cổ đông, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.

Hội đồng quản trị BIDV báo cáo với đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sáp nhập MHB vào BIDV.

Hội đồng quản trị BIDV đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sáp nhập Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào BIDV. Đây là một trong những bước đi của lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc sáp nhập MHB vào BIDV không chỉ giúp BIDV mở rộng mạng lưới, nền khách hàng mà còn tăng cường năng lực của BIDV trong mảng nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của BIDV trở thành định chế tài chính Việt Nam vững mạnh, có chất lượng hoạt động, quản trị rủi ro theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập với các ngân hàng trong khu vưc và thế giới. 

Nhằm gia tăng thị phần bán lẻ, phục vụ toàn diện các nhóm khách hàng, đa dạng hóa kinh doanh nhờ đó nâng cao thu nhập của ngân hàng, BIDV đã trình Đại hội phê duyệt chủ trương thành lập Công ty tài chính tiêu dùng BIDV. 

Việc thành lập Công ty Tài chính tiêu dùng cũng nhằm tách phân khúc khách hàng theo rủi ro, trong đó phân khúc tín dụng với mức độ rủi ro cao sẽ được tách bạch với hoạt động Ngân hàng thương  mại để quản trị rủi ro tốt hơn.

Nguyễn Hưng