Lẽ đời thông thường thế,
Khôn sống, còn mống toi...
Thân phận loài bò sát,
Làm sao bay lên giời...

Nhưng trái bóng toàn năng
Công bình như đức chúa,
Trên sân cỏ đã lăn
Thì không thiên vị nữa...

Khi khát vọng vùng lên
Thổi lộng lòng kiêu hãnh,
Việc Ghana cầm chân
Tuyển Đức thành ý thánh...

Dẫu vận không đảo ngược,
Đành giã từ cuộc chơi,
Đội Ghana vẫn vui
Nhớ những lần gắng gỏi...

(22/6/2014)