Bây giờ vào trận thứ ba,
Mong sao chiến thắng làm quà lấy le...

Còn chi mà phải e dè,
Sau lưng chỉ một lối về quê thôi...

Tấn công cho đến tàn hơi,
Không đi tiếp được vẫn chơi hết mình...

(26/6/2014)

H.T.Q.