Sau hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Khánh Hòa đã lập danh sách sơ bộ 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 10 người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu và 4 người tự ứng cử; 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 95 người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử...

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xin chủ trương bầu cử sớm tại các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa trước một tuần (vào ngày 15-5-2016) so với thời gian quy định chung của cả nước, vì lý do cách trở về địa lý.

Tiên Minh