Năm 2015, Văn phòng Ban chỉ đạo 896 và các Bộ, ngành đã thực hiện, hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai thi hành Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân trong đó quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấu trúc số định danh cá nhân; phương thức kết nối, cập nhật, khai thác, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thủ tục cấp số định danh cá nhân cho các nhóm đối tượng.

Bộ Công an cũng đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/NĐ-CP và sẽ ký ban hành kịp thời khi nghị định có hiệu lực. Việc cấp số định danh cá nhân đã được triển khai thí điểm tại một số địa phương, bước đầu đạt kết quả khả quan…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  đề nghị ngay sau cuộc họp, Văn phòng Ban Chỉ đạo sớm phê duyệt ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 làm cơ sở để các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần đẩy nhanh tiến độ vì những công việc liên quan đến người dân càng phải tập trung tốt làm hơn để giảm phiền hà cho người dân, giảm chi phí; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để triển khai xây dựng, bảo đảm khả năng kết nối, vận hành.

Chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch; hoàn thiện chương trình tập huấn về thu thập xử lý thông tin công dân, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân….                                          

Hưng Việt