Mục tiêu dài hạn của dự án nhằm tạo ra một môi trường cho phép năm tỉnh khu vực tam giác phát triển (DTA) hiện thực hóa tiềm năng của mình để trở thành trung tâm năng động hơn và tăng trưởng nhanh hơn. 

Các hoạt động chính của dự án nhằm cải thiện kết nối đường bộ; cải thiện cơ sở hạ tầng hậu cần và quản lý giao thông; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực thể chế.

Dự án được thực hiện trong 6 năm kể từ khi ký hiệp định. Tổng mức đầu tư của dự án: 122,106 triệu USD. Cơ quan đầu mối dự án là UBND tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan chủ quản các dự án thành phần là UBND các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

B.T.S.