Từ đó đến nay, nhân loại đã chứng kiến những biến động sâu sắc và thế giới đã trải qua nhiều thay đổi rất cơ bản về mọi phương diện, nhưng nhìn lại cuộc Cách mạng này, ý nghĩa thời đại của nó vẫn rất thiết thực, tính thời sự của nó vẫn rất rõ nét và giá trị bất diệt của nó vẫn thuộc về hành trang không thể thiếu cho nhân loại bước vào tương lai.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Đó là kỷ nguyên của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Đó là kỷ nguyên đấu tranh giải phóng dân tộc, xoá bỏ chế độ bóc lột của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Đó là kỷ nguyên loài người phấn đấu thực hiện những lý tưởng cao đẹp của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Cuộc cách mạng này là sự kiểm nghiệm về tính đúng đắn và tất thắng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, soi đường cho các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc đô hộ và bóc lột vùng lên đấu tranh giành tự do và độc lập, các quyền con người và cuộc sống trong hoà bình, hạnh phúc và phồn vinh.

Ý nghĩa thời đại của cuộc cách mạng này thể hiện ở chỗ nó cho thấy giai cấp công nhân và người lao động không chỉ có sứ mệnh lịch sử, mà còn có đủ khả năng để làm chủ vận mệnh của chính mình, của quốc gia và dân tộc mình, phải chủ động không ngừng đấu tranh với tư bản và bất công, với bóc lột và cường quyền vì tự do và công lý, vì lẽ phải và tiến bộ xã hội, vì hoà bình và thịnh vượng cho tất cả các dân tộc và quốc gia trên thế giới, vì tương lai tươi sáng và phồn vinh chung cho cả nhân loại.

Cũng chính vì ý nghĩa thời đại to lớn và tính thời sự sâu sắc mà cuộc cách mạng này luôn bị các thế lực tư bản và đế quốc tìm mọi cách phủ nhận và bóp méo sự thật. Cuộc khủng hoảng đang diễn ra của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở nhiều nước công nghiệp phát triển trên thế giới đã bộc lộ những bất cập mang tính hệ thống. Chủ nghĩa tư bản đang tự điều chỉnh để ngăn chặn sự hồi sinh của chủ nghĩa xã hội ở những nơi đã từng bị thoái trào. Chính trong bối cảnh ấy, những lý tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, những giá trị tinh thần to lớn và bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu của cuộc Cách mạng Tháng Mười lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết đối với nhân loại trên con đường và trong quá trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn của thời đại liên quan trực tiếp đến tương lai chung của cả nhân loại.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của V. I. Lênin vĩ đại. Lênin và cuộc cách mạng này đóng vai trò quyết định đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Luận cương của Lênin đã dẫn dắt người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Cách mạng Tháng Mười đã giúp người thanh niên này có niềm tin mãnh liệt vào sự tất thắng của cách mạng dân tộc và xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên tự do và độc lập cho dân tộc Việt Nam. Và con đường cách mạng của Việt Nam cũng như của tất cả các dân tộc trên thế giới bị thực dân, đế quốc đô hộ và bóc lột đều có điểm xuất phát về lý luận, thực tiễn và tinh thần từ Chủ nghĩa Mác - Lênin và cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga cách đây 94 năm

Vỹ Lăng