Theo Bộ LĐ- TBXH, thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em xảy ra trong cả gia đình, nhà trường và các cơ sở trợ giúp xã hội gây bức xúc trong xã hội.

Theo đó, các địa phương cần lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục đối với gia đình, người dân trong cộng đồng và trẻ em về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em, tiến hành ngay việc giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cở sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các vụ việc, những người vi phạm bạo lực xâm hại trẻ em…

P.H.