Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình của thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao; chỉ số tham gia điện tử Việt Nam tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 toàn cầu,23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. 

Hiện 100% bộ, ngành địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia, tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trên toàn quốc có tỷ lệ cao, đạt 90,81%; 100% các bộ, ngành địa phương xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh. 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng khoảng 3 lần, từ 10,76% năm 2019 lên 30,1% vào tháng 12/2020.

H.Thanh