Tới dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Dự đại hội có 215 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc của tỉnh Yên Bái.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhờ vậy phong trào được tổ chức toàn diện, thường xuyên, liên tục, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, xóa đói, giảm nghèo, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và phong trào xây dựng nông thôn mới...

Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng để công tác này thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề có hiệu quả cao; chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

Công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm khen thưởng kịp thời đối với các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất.

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải được nâng cao; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thực hiện kiểm tra, giám sát, thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; kiện toàn, củng cố và đổi mới tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc cho tỉnh Yên Bái. 

Nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh Yên Bái cũng vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đức Tưởng