Hội thảo là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là dịp để khẳng định hơn nữa thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam 70 năm qua và sự phát triển của tư tưởng nhân loại.

Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam và có giá trị quốc tế, thời đại sâu sắc. Đó là văn kiện khẳng định và kết tinh truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam từ bao đời; khai sinh ra nước Việt Nam mới – nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc. Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc của các dân tộc trên thế giới; là ngọn cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn thế giới…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình 2/9/1945. Ảnh: TL

7 thập kỷ đã trôi qua, đất nước Việt Nam và thế giới đã có những thay đổi sâu sắc về mọi mặt, nhưng Tuyên ngôn độc lập năm 1945 vẫn có sức sống trường tồn và tính thời sự sâu sắc, tư tưởng và nội dung chủ đạo của tuyên ngôn vẫn mãi soi đường cho cả dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng, củng cố và gìn giữ độc lập, tự do, hạnh phúc…

Nhấn mạnh ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trên cơ sở bổ sung và phát triên tư tưởng về quyền con người, Tuyên ngôn độc lập đã tiến tới xác lập quyền của cả một dân tộc, của tất cả các dân tộc được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Tất cả mọi người trong xã hội đều có quyền bình đẳng, cho nên tất cả các dân tộc cũng đêu có quyền bình đẳng. Đây là một đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc.

Ngoài ra, các đại biểu cũng khẳng định một lần nữa giá trị của Tuyên ngôn độc lập là văn kiện kết tinh truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; là văn kiện khai sinh ra nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử. Đây cũng là ngọn cờ cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; là kết tinh các giá trị nhân văn cao cả của dân tộc và nhân loại; là văn kiện đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc.

Hải Châu