Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc QĐND và CAND.

Theo đó, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ là: Cục trưởng: 1,0; Phó Cục trưởng: 0,8; Trưởng phòng (ban) và tổ chức tương đương: 0,6; Phó trưởng phòng (ban) và tổ chức tương đương: 0,4.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ: Giám đốc: 0,6; Phó Giám đốc: 0,4; Trưởng phòng: 0,3; Phó trưởng phòng: 0,2. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15-9-2016.

T.S.