Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả tích cực mà Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đạt được trong năm qua. Theo đó, nhiều cán bộ được phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, chữa khỏi bệnh và đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công tác, cống hiến, thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Nhấn mạnh năm 2020, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao rất nặng nề, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hơn nữa, tiếp tục chăm lo, bảo vệ sức khỏe cán bộ theo hướng hiệu quả nhất, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác dự phòng bệnh, có dự báo và biện pháp xử lý kịp thời, huy động đội ngũ giáo sư, bác sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm sức khỏe cán bộ là vấn đề hệ trọng của Đảng, cần thống nhất nhận thức và giải quyết phù hợp.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, phân loại, kết luận sức khỏe và tổ chức bảo đảm phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện một số hướng dẫn, quy định. Đồng thời, Ban tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động theo Quyết định 215 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Cùng với đó, Ban đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe; quan tâm nâng cao y đức, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, qua đó nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chu đáo, chất lượng, hiệu quả hơn.

Theo báo cáo của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của cơ quan này là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sửa đổi bổ sung bảng phân loại sức khỏe cán bộ và phiếu phân loại sức khỏe cán bộ; chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, phân loại sức khoẻ, kết luận sức khoẻ và tổ chức bảo đảm phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, Ban tham mưu, phối hợp để Ban Tổ chức Trung ương ban hành sửa đổi hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kết nối với với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản trị hệ thống...

PV