Cụ thể, ngày 19-6-2018, ông Lê Mạnh Hùng đã ký quyết định bổ nhiệm 76 chức danh trưởng, phó phòng của ACV, có hiệu lực từ 1-7 -2018. Trong khi ngày 19-7-2018, ông Hùng sẽ nghỉ hưu. 

Trong các quyết định bổ nhiệm cán bộ, có một số phòng được ký bổ nhiệm cùng lúc trưởng phòng và 2 phó phòng như: phòng Mua sắm, phòng Công trình Kiến trúc, phòng Sân đường; phòng Kỹ thuật Thiết bị bổ nhiệm 3 cấp phó…

Về vấn đề này, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho biết việc ký các quyết định bổ nhiệm trên của Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng không có gì bất thường. 

Bởi vì, phần lớn quyết định bổ nhiệm lẽ ra phải ký từ trước khi ông Nguyễn Nguyên Hùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV nghỉ hưu (nghỉ hưu giữa năm 2017) nhưng lúc đó lãnh đạo Bộ GTVT nói để chủ tịch Hội đồng quản trị mới thực hiện việc này để dư luận khỏi hoài nghi. 

"Nhưng tôi vào (làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV- PV) gần 1 năm mới kiện toàn xong bộ máy tổ chức rồi kiện toàn hệ thống nhân sự nên đến giờ mới có quyết định bổ nhiệm một thể. Anh Lê Mạnh Hùng ký quyết định bổ nhiệm vào thời điểm trước nghỉ hưu nên tình ngay lý gian. Dù các chức danh bổ nhiệm thuộc các cơ quan điều hành của tổng giám đốc nhưng anh ấy không có vai trò quyết định mà thừa hành là chính”. 

Ông Thanh lý giải thêm quyết định bổ nhiệm cán bộ đều căn cứ nghị quyết số 1108-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy, nghị quyết của Hội đồng quản trị ACV. "Nên Chủ tịch Hội đồng quản trị như tôi sắp nghỉ hưu mà bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới nhạy cảm. 

Còn anh Lê Mạnh Hùng không phải vai người đứng đầu của cơ quan để quyết. Các chức danh người đứng đầu của cơ quan điều hành phải do Tổng giám đốc ký nhưng người quyết là Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị - ông Thanh cho biết. 

Cũng theo ông Thanh, ACV đang cho thống kê lại cụ thể các trường hợp được bổ nhiệm.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết: Việc bổ nhiệm cán bộ do thẩm quyền của ACV, dựa trên nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị chứ không phải Tổng Giám đốc tự quyết. Về nguyên tắc, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng còn đương chức và có trách nhiệm ký quyết định bổ nhiệm chức danh của các cơ quan điều hành của Tổng Giám đốc. Nhưng khi dư luận có hoài nghi, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ACV báo cáo sự việc lên Bộ Giao thông vận tải.

PV