Để thực hiện thành công tác mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, có nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển; sớm hình thành đô thị Rạng Đông - Thịnh Long và khu kinh tế ven biển Nghĩa Hưng thành Trung tâm sản xuất đồng bộ từ sợi, dệt, nhuộm, may mặc và thời trang lớn của miền Bắc nước ta. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng, phát triển TP Nam Định theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; phấn đấu đến năm 2030, TP Nam Định cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững.

Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày một hiện đại, theo hướng ưu tiên cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục; các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng TP Nam Định và vùng kinh tế biển.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh tuyến biển, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu đến năm 2030, TP Nam Định cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

3 khâu đột phá

Tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050; tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đồng bộ theo hướng hiện đại; nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng TP Nam Định và vùng kinh tế biển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển phía Nam của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển TP Nam Định là một trong ba thành phố lớn của miền Bắc thời kỳ Pháp thuộc và là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 6 chức năng trung tâm vùng: Công nghiệp; Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Văn hóa, du lịch; Thể thao theo quy hoạch địa giới hành chính thành phố mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung chính như: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân 7,9%/năm, cao hơn mức tăng bình quân của nhiệm kỳ trước (6,2%/năm); Nam Định là một trong hai tỉnh dẫn đầu của cả nước về xây dựng nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”, phong trào trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường được triển khai rộng khắp, đã trồng được 1.500km đường hoa…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX được tổ chức trọng thể tại Nhà Văn hóa văn hoá trung tâm 3-2 tỉnh, từ ngày 23 đến ngày 26-9-2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy những thành tựu đã đạt được, tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy mọi nguồn lực để đưa Nam Định phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định sẽ tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh Minh