Kết quả quan trắc phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và gửi về Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc quan trắc chất lượng nước biển đã được tiến hành ngay sau khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, kết quả quan trắc cho thấy, các thông số đều nằm trong ngưỡng cho phép, chưa phát hiện sự bất thường nào.              

K. Vy