Theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP ngày 20-8-2018 của Tổng TTCP, TTCP sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh trên. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế. 

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Vũ Đình Đông, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Cũng tại Quyết định số 755 /QĐ-TTCP ngày 29-8-2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Hoàng Văn Ngọc, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

TTCP công bố quyết định thanh tra 6 tỉnh miền núi phía Bắc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đề nghị UBND các tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch thanh tra theo đúng nội dung thanh tra đã được lãnh đạo TTCP phê duyệt; đồng thời, phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng TTCP cũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được; chủ động phối hợp tốt với các địa phương trong quá trình thanh tra.


Nhã Lan